Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych za pośrednictwem strony agilehunters.com przez Agile Hunters, czyli Patrycję Górkę i Barbarę Rogalę, zwane dalej Organizatorami

§1. Ogólne zasady uczestnictwa

 1. Zamawiającym jest podmiot, który dokona dla siebie lub wskazanych osób zakupu uczestnictwa w szkoleniu wybierając dostępne szkolenie i akceptując niniejszy Regulamin. 
 2. Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która wykupiła uczestnictwo w szkoleniu, lub na rzecz której zostało wykupione prawo uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Warunkiem korzystania z witryny Organizatorów i zawarcia za jej pośrednictwem umowy świadczenia usług szkoleniowych jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja. 
 4. Zamawiający, poprzez zaznaczenie widocznego pola składa oświadczenie, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych Uczestnika zgodnie z Polityką Prywatności.
 5. Rejestracja na szkolenie odbywa się w następujących krokach:
  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie agilehunters.com,
  2. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu i Polityki Prywatności przez Zamawiającego,
 6. Dokonanie rejestracji na szkolenie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług szkoleniowych pomiędzy Organizatorami a Zamawiającym.
 7. W chwili zawarcia umowy Zamawiający zobowiązuje się dokonania płatności w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentu sprzedaży. Brak płatności w terminie skutkuje automatycznym rozwiązaniem umowy. 
 8. Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane najpóźniej do jednego dnia roboczego przed rozpoczęciem wydarzenia. 
 9. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego, Uczestnik na podany adres e-mail otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji oraz fakturę, której zapłacenie gwarantuje miejsce na wybranym szkoleniu.
 10. Wypełnienie formularza nie jest gwarancją miejsca na szkoleniu. Dopiero opłacenie szkolenia stanowi zapewnienie o uczestnictwie. 
 11. Na szkoleniach może obowiązywać ograniczenie liczby dostępnych miejsc. W takim przypadku obowiązuje kolejność zgłoszeń.

§2. Płatności

 1. Zamawiający/Uczestnik dokonuje płatności bezpośrednio przelewem na wskazane przez Organizatora konto na podstawie faktury i danych wskazanych w zamówieniu, nie później niż 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia i najpóźniej w dniu poprzedzającym termin szkolenia.
 2. W przypadku skorzystania z kodów promocyjnych lub innej formy rabatowania cena szkolenia zostanie odpowiednio obniżona i przedstawiona na fakturze. 
 3. Istnieje możliwość wystawienia jednego dokumentu sprzedaży na kilku Uczestników, jeśli płatności dokonuje jeden podmiot.

§3. Warunki rezygnacji ze szkolenia

 1. Uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. 
 2. Zwrot wpłaconych należności nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od planowanej daty szkolenia. 
 3. Istnieje możliwość zaliczenia wpłaconej kwoty na poczet przyszłych szkoleń. Chęć taką, Zamawiający/Uczestnik, powinien zgłosić Organizatorom w momencie rezygnacji ze szkolenia.
 4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 
 5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zaliczenia ww kwoty na poczet przyszłych szkoleń. Sytuacje wyjątkowe będą rozpatrywane indywidualnie. 
 6. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu w poczet przyszłych szkoleń.
 7. Organizator dopuszcza możliwość zamiany Uczestnika na inną osobę fizyczną w ramach opłaconych miejsc.

§4. Zmiana organizacji szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podawania przyczyny nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia bez podawania przyczyny nie później niż na 5 dni roboczych przed pierwotnym terminem szkolenia.
 3. O odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia Organizator powiadomi Uczestnika poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia w sposób wskazany w ust. 1 – 3, Zamawiającemu/Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot opłaty za szkolenie w kwocie nominalnej, zapłaconego przez Zamawiającego/Uczestnika przed dniem odwołania szkolenia.
 5. Organizator może odwołać lub zakończyć szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne. W takich sytuacjach obowiązuje §.4.4. niniejszego Regulaminu.
 6. W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych modyfikacji szkolenia w zakresie organizacyjnym jak i merytorycznym. Dokonanie nieznacznych modyfikacji nie uprawnia Zamawiającego/Uczestnika do rozwiązania umowy czy do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części opłaty za szkolenie. Za nieznaczną modyfikację szkolenia uważane będzie w szczególności:
  1. zastąpienie osoby, które prowadzić będzie szkolenie inną, jeżeli ta inna osoba posiada kompetencje, doświadczenie i umiejętności na poziomie podobnym do zastępowanej osoby,
  2. przesunięcie o jedną godzinę pierwotnej chwili rozpoczęcia szkolenia,
  3. zmiana kolejności poszczególnych zajęć, które przewidziane były w programie szkolenia.
 7. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia w terminie późniejszym niż wskazane odpowiednio w ust. 1 – 2 albo dokonania modyfikacji szkolenia w stopniu większym niż nieznaczny, Zamawiającemu/Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiającemu/Uczestnikowi przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot opłaty za szkolenie, które Uczestnik zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia. Zamawiający/Uczestnik niniejszym zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek innych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot kosztów lub nakładów.

§5. Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega, że szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. 
 2. Materiały szkolenia i ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze szkolenia przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi szkolenia w przypadku gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usługi szkolenia w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp..
 4. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom podczas szkolenia są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatorów.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych bez zgody prowadzącego trenera.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje o ochronie danych osobowych zostały opisane w odrębnym dokumencie “Polityka prywatności” opublikowanym na stronie Organizatorów.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected].
 2. Organizatorzy postarają ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Szkolenia prezentowane na stronie agilehunters.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zamawiającym/Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi szkolenia będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie pod adresem www.agilehunters.com.
 7. Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Każdy Zamawiający/Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
 9. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.